Доступ || до публічної інформації

Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію Ізюмської РДА Харківської області

Оприлюднено у Доступ до публічної інформації

Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Ізюмська районна державна адміністрація Харківської області

1.Загальні положення

1.1. Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Ізюмська районна державна адміністрація Харківської області (далі – Порядок), розроблено на виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Ізюмська районна державна адміністрація Харківської області (далі – райдержадміністрація).

1.2. Публічна інформація, розпорядником якої є райдержадміністрація, - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією та її структурними підрозділами своїх повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації та її структурних підрозділах відповідно до їх повноважень.

Райдержадміністрація не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

1.4. Запитувачами публічної інформації є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій. Запити на інформацію подаються через сектор контролю апарату Ізюмської райдержадміністрації (далі – сектор контролю) в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, по телефону, факсом, електронною поштою) за вибором запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

1.5. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

1.6. Відповідальність за достовірність даних, наведених у запиті (адреса, телефон, Е-mail), несе запитувач.

1.7. Сектор контролю відповідає за реєстрацію, опрацювання, систематизацію та аналіз запитів на публічну інформацію, а також за надання консультацій під час оформлення запиту та контроль щодо задоволення запиту на інформацію.

1.8. Сектор контролю приймає запити на інформацію у робочі дні (з понеділка по четвер – з 8:00 до 16:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:00). Перерва з 12:00 до 13:00.

1.9. У випадку якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту залучаються працівники юридичного сектору апарату райдержадміністрації для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.

1.10. У разі якщо запит поряд з проханням надати публічну інформацію містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не стосуються надання публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

2. Оформлення запиту на інформацію

2.1. Запити, які подаються в письмовій формі (особисто запитувачем), а також надіслані електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:

П.І.Б.(найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.2. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію запитувач може використовувати Форму запиту на інформацію, затверджену розпорядженням голови районної державної адміністрації, яка містить стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання. Форму запиту на інформацію можна отримати у секторі контролю апарату райдержадміністрації, приймальні голови райдержадміністрації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.


2.3. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити працівник сектору контролю апарату райдержадміністрації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

2.4. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням назви райдержадміністрації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

3. Реєстрація запитів на інформацію

3.1. Для ведення системи реєстрації використовується журнал обліку запитів на публічну інформацію райдержадміністрації (далі – журнал обліку).

3.2. Всі запити на інформацію, які надійшли до райдержадміністрації (електронною чи звичайною поштою, в усній формі, телефоном або факсом) приймаються централізовано сектором контролю, негайно реєструються та готуються для подальшого опрацювання.

3.4.Реєстрація письмового запиту на інформацію здійснюється шляхом проставлення на ньому реєстраційного індексу та введення запиту до журналу обліку.

Усні запити, запити отримані по телефону попередньо оформляються працівниками сектора контролю у відповідній Формі письмового запиту на публічну інформацію, яка затверджена цим розпорядженням з обов’язковим зазначенням способу надання відповіді запитувачу та подальшим введенням до журналу обліку. Працівник сектору контролю, який прийняв запит, ставить свій підпис у Формі запиту на інформацію.

Розгляд письмових та усних запитів, запитів отриманих по телефону здійснюється відповідно до глави 4 даного Порядку.

3.5. Запит на інформацію, що надійшов факсом або на електронну адресу райдержадміністрації, роздруковується у паперовому вигляді, після чого його розгляд здійснюється відповідно до глави 4 даного Порядку.

3.6. Сектором контролю спільно з загальним відділом апарату райдержадміністрації забезпечується створення та ведення єдиної системи обліку документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у володінні райдержадміністрації, а також збереження та захист даних, що містяться в ній.

4. Розгляд запитів на інформацію

4.1. Після реєстрації запиту на інформацію він негайно передається на розгляд керівнику апарата райдержадміністрації, який визначає структурний підрозділ райдержадміністрації, у чиєму володінні знаходиться запитувана інформація. Керівник апарату райдержадміністрації забезпечує проставлення на запиті резолюції головою райдержадміністрації. 

4.2. У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у
володінні кількох структурних підрозділів райдержадміністрації, особа, відповідальна за надання відповіді на запит, визначається 
заступником голови райдержадміністрації, який відповідає за цей напрямок роботи, керівником апарата райдержадміністрації.

4.3.  Після проставлення резолюції головою райдержадміністрації спеціалісти сектору контролю реєструють у журналі обліку виконавця, відповідального за надання відповіді на запит та термін виконання. Після чого виконання запиту береться на контроль, готується відповідна реєстраційно-контрольна картка, яка разом з копією запиту, не пізніше ніж на наступний день з дня його отримання, передається до відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації.

4.4. Структурний підрозділ райдержадміністрації, який отримав копію запиту на інформацію із резолюцією, здійснює його реєстрацію та подальший розгляд, готує вичерпну інформацію для запитувача з питань, порушених у інформаційному запиті та надає її у паперовому (2 екземпляри) та електронному вигляді на підпис голові райдержадміністрації через сектор контролю не пізніше ніж на наступний день з дня отримання, попередньо погодивши її з заступником голови райдержадміністрації, який відповідає за цей напрямок роботи, керівником апарата райдержадміністрації.

4.5. Загальний відділ направляє підписану головою райдержадміністрації відповідь на запит на інформацію запитувачу у терміни, визначені чинним законодавством.

4.6. Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації у загальному відділі апарату райдержадміністрації.

4.7. У разі, якщо письмовий запит на інформацію надійшов до структурного підрозділу райдержадміністрації, структурний підрозділ райдержадміністрації забезпечує його реєстрацію, розгляд та підготовку відповіді за підписом керівника, яку надає запитувачу інформації у визначений законодавством термін після погодження із заступником голови райдержадміністрації, який відповідає за цей напрямок роботи, з керівником апарату райдержадміністрації. Погодження здійснюється шляхом проставлення на відповіді відмітки «Погоджено», дати, посади та підпису погоджувача.

Копія відповіді на запит в обов’язковому порядку надається до сектору контролю на зберігання.

5. Плата за надання інформації

5.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

5.2. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

5.3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням голови райдержадміністрації в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

6. Строки розгляду запитів на інформацію

6.1. Райдержадміністрація, її структурні підрозділи забезпечують надання відповіді на запит на інформацію не пізніше 5-ти робочих днів з дня отримання запиту або в інші терміни, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

6.2. У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, керівництвом райдержадміністрації перевіряється обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації». У разі якщо терміновість запиту є необґрунтованою, він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

6.3. При надходженні запиту на інформацію до райдержадміністрації він опрацьовується та передається на виконання до відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації не пізніше наступного дня з дати його надходження.

6.4. Структурний підрозділ райдержадміністрації протягом одного робочого дня готує вичерпну інформацію з питань, порушених у запиті на інформацію, та передає її до сектору контролю не пізніше ніж на наступний день з дня його отримання.

6.5. У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу районної державної адміністрації він терміново реєструється та опрацьовується. Відповідний структурний підрозділ готує вичерпну інформацію щодо питань, порушених у запиті на інформацію, підписує її у керівника та передає на погодження заступнику голови райдержадміністрації який відповідає за цей напрямок роботи, керівнику апарату райдержадміністрації не пізніше ніж на наступний день з дня його отримання. Разом з вичерпною інформацією в обов’язковому порядку передається копія запиту на інформацію.

6.6. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, райдержадміністрація може продовжити строк розгляду такого запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Письмове повідомлення запитувача про продовження строку розгляду запиту на інформацію здійснюється в термін, який не повинен перевищувати 5-ти робочих днів з дня отримання запиту.

6.7. При надходженні до структурного підрозділу райдержадміністрації запиту на інформацію, який стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, що знаходяться у структурних підрозділах райдержадміністрації, розгляд такого запиту здійснюється в два етапи.

 На першому етапі структурним підрозділом готується лист запитувачу з обґрунтуванням необхідності продовження терміну розгляду запиту на інформацію (за підписом керівника), який погоджується із заступником голови райдержадміністрації який відповідає за цей напрямок роботи, керівником апарату райдержадміністрації.

 На другому етапі структурний підрозділ готує вичерпну інформацію з питань, порушених у запиті на інформацію (за підписом керівника), яка погоджується із заступником голови райдержадміністрації який відповідає за цей напрямок роботи, керівником апарату райдержадміністрації та направляє її запитувачу з обов’язковим дотриманням термінів виконання.

7. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію

7.1. Розпорядник має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію у таких випадках:

Ізюмська районна державна адміністрація або її структурні підрозділи не володіють і не зобов’язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством або іншими нормативними актами, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом або входить до переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації;

не дотримано встановлених вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».


7.2. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі і має містити:

прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

дату відмови;

мотивовану підставу відмови (з посиланням на відповідний пункт частини 1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»);

порядок оскарження відмови;

підпис.

8. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію

8.1. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в терміни, що не перевищують 5 робочих днів, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

8.2. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на публічну  інформацію має бути зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

строк, у який буде задоволено запит;

підпис.

9. Направлення запиту на публічну інформацію за належністю

9.1. У разі, якщо райдержадміністрація не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо або має бути відомо хто нею володіє, запит перенаправляється належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача не пізніше ніж за 5 робочих днів з дня надходження запиту.

9.2. У разі коли структурний підрозділ райдержадміністрації, до якого надійшов інформаційний запит, не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності йому відомо або має бути відомо хто нею володіє, запит перенаправляється належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача не пізніше ніж на наступний день з дати його надходження, попередньо погодивши свої дії із заступником голови райдержадміністрації, який відповідає за цей напрямок роботи, керівником апарату райдержадміністрації.

9.3. У разі якщо запит, який надійшов до райдержадміністрації, не містить ознак запиту на інформацію, він виконується у відповідності із Законом України «Про звернення громадян» з обов’язковим інформуванням про це у 5-ти денний термін запитувача.

10. Контроль за виконанням інформаційних запитів

10.1. Працівники сектору контролю контролюють дотримання термінів розгляду запитів та підготовку відповідних інформацій структурними підрозділами райдержадміністрації. В процесі роботи може застосовуватись така форма контролю, як нагадування виконавців (у телефонному режимі) про спливання терміну виконання запиту.

10.2. У разі порушення термінів підготовки та надання структурним підрозділом райдержадміністрації інформації з питань, порушених у запиті, працівники сектору контролю протягом останнього дня до терміну надання відповіді готують відповідну доповідну записку та інформують керівника апарату райдержадміністрації.

11. Звітність

11.1. Сектор контролю забезпечує облік запитів на інформацію та здійснює щомісячне їх оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації згідно з формою (додаток 1).

12. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

12.1 Рішення, дії чи бездіяльність Ізюмської районної державної адміністрації як розпорядника інформації можуть бути оскаржені до вищого органу або суду.

12.2. Запитувач має право оскаржити:

відмову в задоволенні запиту на інформацію;

відстрочку задоволення запиту на інформацію;

ненадання відповіді на запит на інформацію;

надання недостовірної або неповної інформації;

несвоєчасне надання інформації;

невиконання розпорядником інформації обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

12.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


Керівник апарату Ізюмської

районної державної адміністрації      

Харківської області                                                         В.І. Новіков

Додаток 1

до Порядку складання подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Ізюмська районна державна адміністрація Харківської області

Інформація

про надходження інформаційних запитів

Структурний підрозділ, до якого надійшов запит

Дата надходження запиту

Форма запиту

Короткий зміст

Термін виконання

Примітка

             
             

Шелест Ю.Ю.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Ізюмської

районної державної адміністрації

Харківської області

21.09.2011                 № 308

Форма письмового запиту на публічну інформацію

Розпорядник інформації:   Ізюмська районна державна адміністрація

                                                  Харківської області

Запитувач:                                                            __________________________________

(ПІБ (або найменування юридичної особи)запитувача)

___________________________________

(поштова адреса (місцезнаходження)

___________________________________

(електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

            Прошу відповідно до Закону України "Про доступ   до публічної інформації" надати

(загальний опис інформації)

 

(або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувача це відомо)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений Законом термін(підкреслити обрану категорію):

Поштою

/Вказати поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

За телефоном

/Вказати номер телефону/

Дата запиту                                                         Підпис запитувача інформації

Примітка:

1. Поштова адреса Ізюмської районної державної адміністрації: 64300, Харківська область, м. Ізюм, пл. Центральна, 1, Ізюмська райдержадміністрація;

2. Електронна поштова скринька Ізюмської райдержадміністрації:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Телефон/факс 05743-2-10-43

4. Інструкція щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання до Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області

4.1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

4.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4.3. Запит на інформацію може подаватись у довільній формі.

4.4. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (найменування), поштову адресу, або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо, підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4.5. Для подання письмового запиту запитувач може використовувати форму, яку надає Ізюмська районна державна адміністрація або яка розміщується на офіційному веб-сайті (www.izyumregion.kharkov.ua).

4.6. Запит на інформацію може бути подано особисто доІзюмської районної державної адміністрації (з понеділка по четвер – з 8:00 до 16:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:00). Перерва з 12:00 до 13:00.

4.7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

4.8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник загального відділу апарату Ізюмської районної державної адміністрації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

4.9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа Ізюмської районної державної адміністрації із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

4.10. Інформація на запит надається безоплатно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4.11. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

4.11.1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

4.11.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

4.11.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цієї інструкції;

4.11.4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4.12. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Керівник апарату Ізюмської

районної державної адміністрації

Харківської області                                                               В.І.Новіков

 

 

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: